Pautes que t'ajudaran a dissenyar les millors accions en la gestió de personal

La qualitat en la gestió del personal és una responsabilitat que pot marcar una clara diferencia en el resultat final de l’organització. 

Per això i sent conscients de la rellevància del tema, avui us portem unes pautes a seguir per crear polítiques de recursos humans.

 

gestió de personal

Guió dels imprescendibles que guien un expert en gestió de personal:

 • Conèixer els professionals que formen l’organització, les tasques que realitzen i les necessitats de cada lloc de treball.
 • Ser conscient de quina és la cultura de l’empresa i quins canvis volem introduir.
 • Ser creatiu en les acciones a implantar- A vegades no es necessiten grans canvis per aconseguir bons resultats.
 • Implicar-te en l’organització i viure directament les necessitats dels treballadors. Per dissenyar solucions cal identificar amb claredat el problema- La millor manera és fer-ho observant in situ, en el lloc de treball de cada professional.
 • Així doncs, el lloc de treball de la responsable de la gestió de persones no és una taula i una cadira sinó tota la instal·lació on qualsevol treballador hi desenvolupa una activitat professional. També ho són les zones de descans i esbarjo.
Gestió de personal esportiu

Primera Fase: Conèixer els treballadors

El primer requisit imprescindible per dissenyar estratègies en la gestió de les persones de la teva organització és conèixer tots els treballadors que la formen.

De cada treballador has de saber:

 • Carrera formativa
 • Experiència professional prèvia
 • Aspiracions econòmiques i professionals
 • Interessos personals i altres formacions complementaries
 • Data d’incorporació a l’organització
 • Lloc de treball que ocupa
 • Dades de contacte
 • Si s’escau, es pot tenir en compte informacions personals que tenen relació causal directament amb el desenvolupament de la feina.
Amb aquesta informació podràs elaborar una fitxa descriptiva de cada treballador. Més endavant la podràs utilitzar per identificar el talent intern per desenvolupar accions com reestructuració de personal, generar compromís cap a l’organització o promocions internes.

Segona Fase: Identificar l’estat de l’0rganització

En segon lloc, mitjançant una entrevista personal a un treballador “mostra” de cada categoria professional, extraurem informació com el clima laboral, la comunicació interna i compromís dels treballadors ver l’organització.
 
Us proposem algunes preguntes per aconseguir aquesta informació:
 
 • Per quin motiu t’agrada treballa a “X”?
 • Per quin motiu canviaries de feina?
 • Per quins canals t’arriba la informació interna quan s’implanten noves accions?
  • T’arriba tota la informació?
  • T’arriba en el moment adequat?
  • Mantens contacte amb treballadors d’altres departaments?
 • Saps quina és la missió de “X”?
 • Si poguessis canviar alguan cosa del teu lloc de treball, què canviaries?
 • Coneixes els origens de “X”? 

Tercera Fase: Analitzar la informació 

És hora de començar a analitzar la informació de les entrevistes i crear una radiografia de l’organització.
En aquest anàlisi s’identifiquen debilitats i fortaleses en el sistema actual de la gestió de les persones.
 
S’avaluen les següents àrees:
 • Sistema de comunicació intern
 • Clima laboral
 • Optimització dels processos de treball
 • Compromís del treballador cap a l’organització
 • Reclamacions dels treballadors
 • Relacions internes

Quarta Fase: Crear accions

Finalment, arribem a la fase en que tot professional dels recursos humans gaudeix més. Es tracta de crear les accions per millorar la gestió actual del personal. Per fer-ho necessites:
 • Ser molt creatiu
 • Involucrar-te al 100% en l’organització formant part del canvi

Cada necessitat requereix d’un tipus de proposta concreta. Ara et toca fer pluges d’idees i valorar-ne l’efectivitat en el marc en que et trobes.

Tot sovint són accions senzilles però poden crear una gran petjada. Estic pensant en exemples com habilitar un espai de descans confortable per tots els treballadors o reconèixer cada mes el recorregut professional d’un dels treballadors de l’organtizació.

Adelina Agustí, directora de Job Dream Consulting
 1. OBSERVA
 2. PREGUNTA
 3. ANALITZA
 4. CREA
 5. PROPOSA
 6. ACTUA