El Govern prohibeix acomiadar treballadors

Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, s’han produït 1 milió d’acomiadaments en tota Espanya i cap decret ho prohibia. Fins ara s’havia parlat de facilitar a les empreses la creació d’ERTEs, però no es discutia sobre que succeïa si l’organització decidia acomiadar treballadors durant aquest període de temps.

Acomiadar treballadors

Justament, per evitar que les empreses aprofitin la crisis del coronavirus per acomiadar treballadors, la Ministra de Treball, va fer una roda de premsa per aclarir aquest conflicte.

Va explicar Yolanda Díaz,  Ministra de Treball i Economia Social, “No se puede despedir porque hemos arbitrado un mecanismo excepcional, amplísimo, con muchos recursos públicos para acudir a los ERTEs. Por lo tanto, no tendría sentido despidir cuando el gobierno de España está permitiendo los ERTEs.”

Així doncs, no es podrà acomiadar treballadors  per motius econòmics, organitzatius, tècnics o de força major.

SI que es podrà acomiadar en un cas disciplinari

Aquesta és una extinció del contracte per decisió de l’empresari que es basa en l’incompliment greu o culpable del treballador. Les causes poden ser varies, com per exemple faltes repetides i injustificades de puntualitat i assistència al lloc de treball, indisciplina o desobediència en el treball, etc.

En aquets cas l’empresa notifica l’acomiadament per escrit amb els fets que el motiven i la data en que té efecte el fi de contracte. El treballador té 20 dies per impugnar l’acomiadament.

Ens cas d’impugnar-lo,  l’extinció del contracte pot ser qualificada de 3 formes diferents.

  • Nul. Succeirà quan es valori que la causa que el motiva és discriminatòria. Per tant l’empresa haurà de readmetre el treballador abonant també els salaris de tramitació.
  • Procedent. L’acomiadament queda acreditat. 
  • Improcedent. Quan no es pugui justificar la causa o per defectes formals. En aquest cas, l’empresa té dues opcions, indemnitzar el treballador o readmetre’l abonant els salaris de tramitació. En el següent botó trobareu més informació.

La mesura no té caracter retroactiu. Per tant tots aquells acomiadaments efectuats abans del 27 de març són legals i els treballadors queden fora de qualsevol reclamació.

Sobre els contractes temporals (obra o servei, circumstàncies de la producció, interinitat, contracte d’inserció, de formació o relleu), segons el Ministeri de Treball, continuaran vigents fins que s’acabi la crisi del coronavirus.

Adelina Agustí, directora de Job Dream Consulting