Acomiadament disciplinari, què és?

Davant l’aturada econòmica, social i empresarial d’aquestes setmanes, els treballadors han viscut un allau d’acomiadaments. Molts d’aquests són acomidamaents disciplinaris. 

En aquest article trobareu tota la informació per entendre què és, quan es pot aplicar i com pot respondre un treballador davant aquesta situació.

Recorda que l’acomiadament disciplinari si que està permès durant l’estat d’alarma.

Acomiadament laboral

L’acomiadament disciplinari depèn de la voluntat de l’empresari.          

Les extincions dels contractes poden classificar-se segons qui prengui la decisió:

 • Baixa voluntària del treballador
 • Depenent de la voluntat de l’empresari
 • Depenent de les dues parts

En el cas en que ens trobem, és un acomiadament efectuat unilateralment per decisió de l’empresari basat en l’incompliment greu i culpable del treballador.

La causa que el justifica pot ser:

 • Faltes repetides i injustificades de puntualitat i assistència a la feina.
 • Indisciplina o desobediència en el lloc de treball.
 • Ofenses verbals o físiques a l’empresari, treballadors o familiars que conviuen amb ells.
 • Transgressió de la bona fe contractual i abús de confiança en el desenvolupament del treball.
 • Disminució continuada o voluntària del rendiment normal o pactat.
 • Embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteix en el treball.
 • Assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a l’empresari o a les persones que treballen a l‘empresa.
busco feina

El procés de l’acomiadament

Cal tenir en compte el conveni col·lectiu pel qual es regeix el teu contracte, doncs és possible que estableixi altres exigències formals a part de les que mencionem en aquest article.

Si l’empresari s’acull a un acomiadament disciplinari  haurà de notificar per escrit al treballador la causa que motiva l’extinció del contracte i la data en que tindrà efecte.

La notificació es durà a terme com a màxim 60 dies després de que l’empresa tingués coneixement de l’incompliment greu del treballador. A més, tampoc podrà passar més de 6 mesos des de la infracció de l’empleat.

Un cop notificat, el treballador comptarà amb 20 dies hàbils per impugnar-lo presentant una demanda judicial.

En cas d’impugnació, aquestes són les possibles resolucions. 

 • Acomiadament disciplinari procedent. La causa que justifica l’extinció del contracte queda acreditada i l’acomiadament és correcte. Per tant, el treballador no té dret a indemnització.
 • Acomiadament disciplinari improcedent. L’empresari no pot justificar les causes mencionades en la notificació. En aquest cas el treballador pot decidir si acceptar una indemnització o la readmissió al lloc de treball amb l’abonament dels salaris de tramitació (salaris corresponents al temps entre la notificació de l’acomiadament i la reincorporació).
 • Acomiadament disciplinari nul. Es considera que la causa que motiva l’acomiadament és discriminatòria i s’obliga la readmissió amb l’abonament dels salaris de tramitació.
Adelina Agustí, directora de Job Dream Consulting